Smedbyskolan

Välkommen till Smedbyskolan!

Smedbyskolan ingår i Kungsängsenheten tillsammans med skolorna Bjärbyskolan och Rambodalsskolan.

Vår skola

Smedbyskolan utgörs av årskurserna F-3 och fritidshem. Cirka 280 elever är fördelade i treparallelliga klasser med cirka 25 elever per klass. Skolan är belägen i södra delen av Norrköping i stadsdelen Smedby. Miljön är lugn och skolan har tillgång till skog och natur vilket används i den pedagogiska verksamheten. Vrinneviskogen och större lekplatser finns inom gångavstånd. Det finns också direkt närhet till busshållplats vilket är en fördel vid till exempel utflykter och studiebesök. Under hösten 2017 planeras det för en ny skolgård.

Smedbyskolan är en övningsskola för lärarstudenter vid Linköpings universitet. En övningsskola präglas av många handledare och att skolan tar emot många studenter. En övningsskola har ett nära samarbete med universitets lärarutbildare.

Pedagogik i skola och fritidshem

Vår verksamhet ska präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar för individuell utveckling i grupp och synliggör elevernas förmågor. Eleverna ges ansvar som ökar med mognad och ålder, i syfte att öka självkänslan. Vi organiserar oss i mindre grupper vid flera tillfällen under veckan. På rasterna erbjuds eleverna organiserade rastaktiviteter.

Fritidshemmets verksamhet präglas av balans mellan omsorg och lärande samt mellan styrda aktiviteter och fri lek. Vi arbetar med att försöka bryta invanda könsmönster för att elever ska få utvecklas som individer. Våra elever ska känna ansvar och inflytande över sin fritidstid. Verksamheten på fritidshemmet planeras utifrån styrdokumenten och barnens behov samt utvärderas kontinuerligt.

Pedagoger

Smedbyskolan är en skola med hög kompetens i alla yrkesprofessioner. Skolan har behöriga pedagoger i alla klasser och på fritidshemmet. Pedagogerna arbetar med planering, utvärdering, reflektion och dokumentation i syfte att följa elevens individuella kunskaper och utvecklingsområden i lärprocessen. För att utveckla den pedagogiska verksamheten, höja kvalitén och öka likvärdigheten deltar pedagogerna i kommungemensamma nätverk.

Elevhälsoteam

Ibland kan det finnas behov av extra stöd eller andra insatser under en kortare eller längre period.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, speciallärare, logoped, kurator, socialpedagog och skolsköterska. Syftet är att de samlade kunskaperna ska ge stöd både till elever och pedagoger.

Vår vision

Smedbyskolans vision är att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella förmåga och att alla elever ska mötas individuellt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det ställs positiva förväntningar på både personal och elever och vi ger varandra feedback istället för kritik.

Visionen är att alla ska bli bekräftade vilket främjar att eleverna kan utvecklas och växa. Vår vision är också att alla på Smedbyskolan respekterar varandra och bemöter varandra med respekt. Genom vår Likabehandlingplan arbetar vi regelbundet med värdegrundsarbete.

Trygghetsenkäten för 2017 visar att de allra flesta eleverna trivs på Smedbyskolan och känner sig trygga.

Smedbyskolan strävar efter ett bra samarbete med vårdnadshavare och att alla ska känna sig välkomna. Vi eftersträvar särskilt en öppen kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer i kontakt med personal genom kontakt-/loggbok, e-post, sms, telefon eller personligt besök.

Mer om Smedbyskolan

Adress:

Lidagatan 50
603 61 NORRKÖPING

011-15 32 40

Skicka E-post

Beskrivning: Teman

Antal elever: 299

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Ellenor Lindroth


Sjukanmälan
För att sjukanmäla elever ringer
du Talsvar på telefonnummer
011-444 14 96, samt ring eller skicka sms till fritidshemmet med namn, klass och sjukdomsorsak.

Tången: 072-517 45 76
Hammaren: 072-517 45 85
Städet: 072-517 45 86
Bälgen: 072-517 45 87

Hitta till Smedbyskolan