Förskoleklass eller skolstart för sexåringar

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året får börja i förskoleklass. I mån av plats kan även 5-åringar få börja. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

  • Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.
  • En rektor är ansvarig för verksamheten.
  • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • lek, skapande och utforskande är viktiga delar i verksamheten.
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Begära tidigare skolstart

Skollagen ger dig som förälder rätt att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år. Om du inte särskilt begär det kommer ditt barn att erbjudas förskoleklass vid någon skola som ligger i närheten av din bostad och där barnet troligtvis ­kommer att gå i skolan de första åren.

Du kan anmäla ditt önskemål om tidigare skolstart för ditt barn till utbildningskontorets placeringshand­läggare, som har hand om barn- och ungdomsfrågor i den del av kommunen du bor. Om du känner dig osäker inför beslutet om ditt barn ska börja skolan som sexåring finns möjligheten att rådgöra med förskolans och skolans personal innan du som förälder fattar ditt beslut.Text

Val av skola

Som förälder till ett barn som ska börja skolan kan du framföra önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Det finns alltid en plats reserverad för ditt barn vid någon av de skolor som ligger närmast bostaden. Barn i närområdet har företräde till plats i skolan i området.

Om du önskar någon annan skola än någon av dem som ligger närmast din bostad, är det inte säkert att ditt barn kan beredas plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som bor nära eller av barn som av särskilda skäl placerats där och då har företräde.

Kontakt