Avgift för arbetande och studerande

Avgiften är oberoende av närvarotiden.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

max 1382 kr

2,25 % av inkomsten

max 1036 kr

Barn 2

2% av inkomsten

max 922 kr

1,5 % av inkomsten

max 691 kr

Barn 3

1% av inkomsten

max 461 kr

0,75 % av inkomsten

max 346 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgift


Avgift för arbetssökande och föräldralediga

Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats.

Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats.


Ålder 1-2 år


3-5 år


Barn 1

2,25% av inkomsten

max 1037kr

0,75% av inkomsten

max 346 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

max 691 kr

0,5 % av inkomsten

max 230 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

max 346 kr

0,2 % av inkomsten

max 92 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgift


Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för , till exempel

 • Lön
 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander
 • CSN *

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • CSN *

* De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag. Kontakta CSN om du är osäker på om din ersättning är skattegrundande.