Navestadsskolan

Navestadsskolan är på många sätt en annorlunda skola. Här pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att möta de krav som dagens samhälle ställer när det gäller lärandet.

Profilklasser i musik och fotboll

Skolan, som ligger vackert belägen vid Vrinneviskogen, är en 4-9 skola med profilklasser i musik och fotboll. Musikklassen börjar redan i 4:an och fotbollsklassen i 7:an. På skolan arbetar ett sjuttiotal personal. Dessa är tillsammans med eleverna indelade i olika arbetslag. Arbetslagen har stort inflytande över skoldagen och här bedrivs förutom pedagogiska diskussioner, schemaläggning, val och inköp av läromedel samt elevvård. I laget fungerar vissa lärare som ämnesmentorer för att säkerställa kvaliteten i den ämnesspecifika undervisningen.

Vi försöker så långt det är möjligt att arbeta med så få vuxna som möjligt kring varje elev. Detta för att öka tryggheten och kontinuiteten för eleverna. Alla klasser har två klassföreståndare.

IK-klass

Sedan ett par år har vi en internationell klass med relativt nyanlända elever. Idag är de ungefär 40 elever i klassen.

Skolveckan

Under måndagen går lärarna tillsammans med eleverna igenom planeringen för veckan. Målen samt tider för genomgångar fastställs. Eleverna kan planera sitt arbete utifrån ett så kallat veckouppdrag.

Uppdraget innefattar veckans mål i ämnena SO, NO, engelska, svenska och matematik. I vissa fall kanske man koncentrationsläser några av ämnena. Arbete utförs under s.k. Allt-pass där eleven själv väljer vad han/hon arbetar med under den enskilda lektionen. Eleverna kan efter samråd med läraren själva välja sin läromiljö: klassrummet, studiehallen eller biblioteket. Utvärdering sker vid veckoslutet där vi tillsammans med eleverna går igenom och kontrollerar hur veckouppdraget skötts och om kunskapsmålen uppnåtts.

Lärarrollen på Navestadsskolan

Med ett mer individualiserat och elevaktivt arbetssätt har också kraven på oss lärare förändrats. Den tidigare förmedlingspedagogiken med utlärning som främsta kännetecken fungerar inte längre.

Vi ser eleverna som aktiva, kompetenta och skapande. Vår uppgift blir då att fungera som mentorer där vi får vägleda, stötta och inspirera eleverna i deras kunskapssökande. I vår roll ligger också att skapa förutsättningar för lärande, det vill säga att arrangera sammanhang och miljöer där eleverna aktivt kan tillägna sig kunskap.