Bjärbyskolan

Välkommen till Bjärbyskolan en del av Kungsängsenheten de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor skola med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Våra skolor

Vi arbetar för individuell utveckling i grupp. Det innebär att varje barn/elev får möjlighet att utvecklas efter sina förmågor utifrån ett tematiskt arbete i grupp. Det tematiska arbetet präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt som för oss innebär att hjälpa eleverna till ett eget ansvar och tänkande kring frågor och problem de möter i skolan och i sin vardag.

Vårt systematiska arbete gör att vi garanterar att eleverna i år 1 ska nå målen enligt Skolverkets material, Språket lyfter. Forskning, bl.a. Hattiestudien, visar på framgångsfaktorer som självvärdering av sitt arbete. Detta använder vi oss aktivt av i det entreprenöriella förhållningssättet när eleverna tidigt får lära sig själva sätta ord på sin utveckling. Det entreprenöriella förhållningssättet innebär att utveckla strategier för självständighet, ”ta sig församhet”. Vidare använder vi estetämnen som en faktor för utveckling. Utökad tid i slöjd för år 4 samt fyra timmar idrott i veckan för år 5 och 6. Två timmar väljer de själva inriktning, kondition/motorik/hälsa eller bollidrott.

Våra förskolor

Tematiskt arbete utgör grunden för skolornas verksamhet, olika områden såsom matematik, naturvetenskap, teknik, lek och språk vävs in i ett för barnen meningsfullt sammanhang. Hos oss har barnen/eleverna tillgång till lärande situationer och miljöer där de stimuleras till nyfikenhet, kreativitet, skapande och fantasi. Genom dokumentation synliggörs verksamheten för föräldrar, barn och pedagoger.

Förskola finns i följande lokaler: Bitbocken, Björnbäret, Enbäret, Murklan, Rönnbäret och Solstenen.

Förskoleklass till år 6 organiseras i: Bitbocken, Bjärby, Rambodal och Smedby. Fritidshem finns i alla lokaler med elever i åldern 6-9 år.

Vår vision

På Kungsängsskolan ställs det positiva förväntningar på pedagoger och barn/elever, för att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Här på skolan blir alla sedda av varandra och vi fokuserar på det positiva, samt ger varandra feedback istället för kritik. Det, tillsammans med lyhörda pedagoger som känner av barnens/elevernas behov, skapar trygghet så att alla vågar vara sig själva och kan ta för sig.

För att försäkra att varje barn/elev blir sedd och att dess utveckling gynnas organiserar vi oss i mindre grupper vid flera tillfällen under veckan. Barnen/eleverna utmanas i sitt handlande och tänkande för att utveckla nya kunskaper och förmågor. Dessutom ges ett ansvar som ökar med åldern till barnen/eleverna så att de kan växa och tro på sig själva.

Engagerade pedagoger

Vi, pedagoger och barn/elever, på Kungsängsskolan är engagerade och känner arbetsglädje tillsammans. Styrdokumentet, Lgr 11 och Lpfö98/11 utgör en gemensam grund för vår verksamhet. Pedagogerna har tid avsatt för planering, utvärdering, reflektion och dokumentation. Detta medför att vi är tydliga gentemot barn/elever och föräldrar i vad barnen/eleverna kan och vad de behöver utveckla i sin lärprocess.

På Kungsängsskolan känner sig alla föräldrar välkomna och har ett bra samarbete med pedagogerna. Föräldrar kommer lätt i kontakt med skolan genom att t.ex. skriva i kontakt/loggbok, mejla eller besöka oss. Vi eftersträvar en öppen kommunikation mellan pedagoger och föräldrar.

Ny teknik för alla

Hos oss finns ny teknik tillgänglig för alla och är en naturlig del av vår verksamhet. Pedagogerna får kontinuerligt kompetensutveckling så att de är uppdaterade med kunskap om vilka nya användningsområden som finns. Tekniken är därför ett naturligt inslag i barnens/elevernas dagliga inlärning.

Här på Kungsängsskolan finns det en kreativ, kunnig och inspirerande ledning som är närvarande och sätter tydliga mål. Pedagogernas arbete mot målen bekräftas genom att det regelbundet ges feedback både i grupp och enskilt. Ledningen är uppmuntrande och stöttande i det dagliga arbetet och är en bra pedagogisk ledstjärna.

Jobba hos oss