Skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunen ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet ska redovisa vilka risker för olyckor som finns i kommunen, vilka mål kommunen har för sin verksamhet inom skydd mot olyckor och hur denna verksamhet är ordnad.


Inriktning och mål

Det långsiktiga målet för kommunens olycksförebyggande verksamhet ska nås senast 2018. Då ska antalet bränder, trafikolyckor och fallolyckor samt konsekvenserna av dessa i form av antal döda och slutenvårdade, var för sig, ha minskat med 25 %.

Målen i handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod är etappmål på vägen dit.

  • Antal fallolyckor, bränder och trafikolyckor ska var för sig minska med 5% till 2010-12-31.
  • Dessutom ska antalet döda och slutenvårdade till följd av dessa olyckor också minska med 5% inom varje olyckstyp.
  • Vidare ska skyddet mot kemikalieolyckor öka.


Handlingsprogram - olycksförebyggande verksamhetPDF (pdf, 330.9 kB)

Handlingsprogram - räddningstjänstverksamhetPDF (pdf, 753.8 kB)


Risker i kommunen

De vanligaste olyckorna som inträffar i Norrköping är fallolyckor, bränder och trafikolyckor. Dessa olyckor leder till att omkring 15 personer omkommer och omkring 1100 människor skadas varje år.

Förutom dessa olyckor finns risk för att större men mer sällsynta olyckor kan inträffa. Norrköping är den kommun som har näst flest sevesoföretag i hela landet. Dessa företag hanterar stora mängder farliga ämnen och genererar inte bara risker för sin närmaste omgivning. De medför även transporter av farliga ämnen till och från företagen, transporter som till stor del sker i tätbebyggda områden beroende på företagens lokalisering och vägnätets utformning. Skyddet mot kemikalieolyckor måste därför öka.

Kontakt