Krisplan

Norrköpings Kommun har utarbetade planer för krisledningsarbetet i händelse av att kommunen behöver gå över till en anpassad organisation på grund av en extraordinär händelse eller annan svår påfrestning.

Planerna kan också användas i tillämpliga delar om kommunens samlade resurser behöver utnyttjas t ex vid långvariga elavbrott, svåra olyckor, svåra och långvariga snöoväder, dricksvattenbrist, omfattande skador med farligt gods eller liknande händelser.

Om en olycka eller händelse bedöms vara extraordinär kan kommunens krisledningsnämnd träda i funktion enligt ”Lagen om Kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” (2006:544). Norrköpings krisledningsnämnd är kommunstyrelsens krisledningsutskott.

Planerna tillämpas när ordföranden bedömer att en extraordinär händelse inträffat och att krisledningsutskottet ska träda i funktion. Planerna kan också helt eller delvis tillämpas vid andra kriser eller samhällsstörningar utan att krisledningsutskottet trätt i funktion. Svåra olyckor eller samhällsstörningar kan få sådana konsekvenser att kommunledningen måste agera för att samordna insatser. Arbetet ska bedrivas effektivt och organiseras på ett såda nt sätt att uthålligheten över tiden är god.

All verksamhet som ryms inom begreppet ”kommunal räddningstjänst” leds i kommunen av räddningschefen eller av denne utsedd räddningsledare av enligt bestämmelser i ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778).

 

Övning

Vid en extraordinär händelse eller annan samhällsstörning som berör kommunen ska krisledningsarbetet startas snabbt och på ett strukturerat sätt varför detta måste vara väl planerat och övat. Krisledningsorganisationen (politiker och tjänstemän) ska öva minst en gång vartannat år och kunna verka på ordinarie ledningsplats eller annat lämpligt utrymme senast tre timmar efter kallelse.