Utbildningsnivå, Östergötland, 20-64 år, 1985-2016

Källa:Statistiska centralbyrån

I Norrköping bodde det år 2016 totalt 80 200 personer i åldern 20-64 år, 40 900 män och 39 300 kvinnor.

Av dessa hade 14,3 procent en förgymnasial utbildning, 48,0 procent gymnasial utbildning och 36,3 procent eftergymnasial utbildning. För 1,4 procent saknades uppgift.

Utbildningsnivån i kommunen ökar och sedan år 2000 har andelen personer med endast förgymnasial utbildning sjunkit från 22,4 procent till dagens 14,3 procent (-8,1 procentenheter). Samtidigt har andelen med eftergymnasial utbildning ökat från 24,8 procent till 36,3 procent (+11,5 procentenheter).

Utbildningsnivån bland kvinnor är högre jämfört med utbildningsnivån bland män.

Tidsseriebrott 2000
Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildnings-nomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Detta gör att utbildningsnivån enligt Utbildningsregistret ökade år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på SCB:s webbplats.

Tidsseriebrott 1990
Kvaliteten höjdes väsentligt fr.o.m. 1990 då kompletterande uppgifter samlades in i samband med Folk- och bostadsräkningen 1990. På grund av kvalitetshöjningen fr.o.m. 1990 bör data från 1985-1989 om möjligt undvikas, alternativt jämförelser bakåt före 1990 göras med stor försiktighet. För förändringar av Utbildningsregistret under perioden 1985 - 2009 samt en utförlig beskrivning av registret, se SCBs webbplats.

Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.

Utbildningsnivå, Östergötland, 20-64 år 1985-2016Excel (excel, 100.7 kB)