Uppföljning prognosarbete 2016

Folkmängden den 31 december 2016 var 139 363 personer, vilket var en ökning med över 2 300 personer under året. Ökningen var den största ökningen i antal under de kända åren 1950-2016.

Befolkningsprognosen som gjorde under år 2016 underskattade folkmängden den 31 december med 379 personer, vilket är 0,3 procent av den faktiska folkmängden.

Delar man upp befolkningsförändringen i de fyra förändringsfaktorerna antal födda, antal döda, antal inflyttare och antal utflyttare, så förklaras underskattningen framför allt av en underskattning av antalet inflyttare. Denna underskattning påverkar flera åldersgrupper. Samtidigt underskattades antalet utflyttare något.

Antalet döda och även antalet födda barn skattades väl i prognosen.

Befolkningstillväxten sköt fart under andra delen av året, efter beräkningen av den definitiva befolkningsprognosen i augusti månad. Inflyttningen till kommunen ökade kraftigt till på grund av ökad invandring. Den ökade invandringen beror till stor del på att Migrationsverket ökade genomströmningen av asylärenden under hösten.

Läs mer i rapporten Uppföljning av prognosarbetet 2016 (länk till dokument)PDF (pdf, 824.6 kB)