2015:1 Uppföljning av prognosarbetet 2014

Prognosen för 2014 underskattade det faktiska antalet

Denna rapport redovisar en kort uppföljning av prognosarbetet år 2014. Uppföljningen är en jämförelse mellan prognos och utfall första prognosåret.

Folkmängden den 31 december 2014 var 135 283 personer, vilket var en ökning med 1 534 personer under året. Norrköpings folkmängd har ökat varje år sedan år 2001.

Befolkningsprognosen underskattade folkmängden med 114 personer, vilket är 0,1 procent av den faktiska folkmängden. Avvikelsen är liten och prognosen skattade utfallet bra.

Delar man upp befolkningsförändringen i de fyra förändringsfaktorerna antal födda, antal döda, antal inflyttare och antal utflyttare, så förklaras underskattningen framför allt av en underskattning av antalet inflyttare samt en mindre underskattning av antal utflyttare.

Både antalet födda barn och antalet döda skattades väl i prognosen.

Läs mer om uppföljningen i bifogad rapport.

2015:1 Uppföljning av befolkningsprognosen 2014PDF (pdf, 690.9 kB)

Kontakt