2014:4 Definitiv befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 - kommun- ochdelområdesprognos - Norrköpings kommun

Norrköpings folkmängd fortsätter växa

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 7 000 personer under den kommande femårsperioden, från 133 749 personer år 2013 till över 140 000 invånare år 2018. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2013 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

Några korta rubriker ur rapporten:

Flyttningsnettot fortsatt positivt

Antalet födda förväntas fortsätta vara högt

Förändringar i åldersklasserna bland barn och unga

En liten ökning av antal personer i arbetsför ålder

Allt fler äldre

Läs mer i rapporten:

Norrkopingsfakta_rapport_2014_4.pdfPDF (pdf, 824.1 kB)

Kontakt