2009:3 Befolkningsprognos 2009-2013 med utblick mot år 2018

Befolkningsprognosen från våren 2009 visar att folkmängden under perioden 2009–2013 förväntas öka med nästan 3 800 personer från 128 060 personer år 2008 till 131 800 personer år 2013 med de antaganden som gjorts.

Den positiva folkmängdsökningen åren 2001–2008 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

Folkmängdsökningen under åren 2009–2013 antas främst bero på ett positivt flyttnetto, men även födelsenettot förväntas vara positivt. I en utblick mot 2018 antas folkmängden fortsätta öka och vara nästan 136 000 den 31 december 2018.

Bifogad rapport i serien Norrköpingsfakta redovisar resultatet för Norrköping totalt samt för stadsdelar och delområden på landsbygden och äldreomsorgsområden.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 175.4 kB)

Kontakt