Om inkomster

Sammanräknad förvärvsinkomst

Sammanräknad förvärvsinkomst redovisas på individnivå och även personer utan inkomst ingår i beräkningarna av medel och median. Sammanräknad förvärvsinkomst definieras enligt följande:

"Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital."

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst redovisas på familjenivå/hushållsnivå. Disponibel inkomst definieras enligt följande:

"Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Denna definition av disponibel inkomst redovisades första gången vid publiceringen av 2004 års uppgifter. Detta begrepp kan redovisas från inkomståret 1991 och framåt. För längre tidsserier används en annan definition.
Till disponibel inkomst räknas samtliga i familjens/hushållets inkomster, även barnens."

Redovisning

Uppgifterna om inkomster redovisas utifrån tre olika geografiska indelningar. Delområde, Östergötlands län och kommunjämförelse.

Delområde omfattar stadsdelar och del av landsbygd.

Östergötlands län omfattar Östergötlands 13 kommuner.

Kommunjämförelse omfattar de fem kommuner som Norrköpings kommun i flera sammanhang jämförs med. Dessa fem är Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.