Om hälsa och livssituation

Det är svårt att hitta entydiga uppgifter som mäter hälsa och ohälsa i befolkningen. Här redovisas bland annat ohälsotal, som egentligen är ett försäkringsmått från Försäkringskassan.

Uppgifterna om befolkning redovisas utifrån olika geografiska indelningar.

Delområde omfattar stadsdelar och del av landsbygd inom Norrköping. Det finns ett 60-tal delområden.

Kommunjämförelse omfattar de fem kommuner som Norrköpings kommun i flera sammanhang jämförs med. Dessa fem är Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.