Kalkylerat bostadsbestånd, kommunjämförelse, år 1990-2012

År 1990 fanns det cirka 58 500 bostäder i Norrköpings kommun, varav 38 500 lägenheter i flerbostadshus och 20 000 småhus. Fram till idag har antalet bostäder ökat och år 2012 finns det i Norrköping 64 000 bostäder, varav 41 100 lägenheter i flerbostadshus och 22 900 småhus.

Tillväxten av antalet bostäder i Norrköping har under perioden 1990 till 2012 varit 9,2 procent. Bland de jämförda kommunerna är det den lägsta tillväxten. Högst tillväxt under perioden har Linköping med en tillväxt på 23,7 procent följt av Örebro 20,0 procent och Jönköping 17,8 procent. Det är främst bland flerbostadshus som tillväxten i Norrköping är lägre jämfört med andra kommuner. För småhus har Norrköping däremot den tredje högsta tillväxten, 14,5 procent, efter Linköping, 19,0 procent och Eskilstuna 15,7.

Not:
Fr.o.m. 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Kalkylerat bostadsbestånd, kommunjämförelse, år 1990-2012Excel (excel, 50.5 kB)