Befolkningsutveckling, Östergötland, år 2005-2016

Stor folkökning i länet

Stapeldiagram som visar befolkningstillväxten i Östergötlands läns kommuner 2016.
Källa:Statistiska centralbyrån

Folkmängden ökade med 6 444 personer i hela Östergötlands län under 2016. Det var 2 888 personer fler än 2015. Folkmängden ökade mest i länets två största kommuner: Linköping ökade med 2 851 personer till 155 817 personer medan Norrköping ökade med 2 328 personer till 139 363 invånare den 31 december 2016. För Norrköpings del är det den största folkökningen någonsin.

Befolkningstillväxten i länet som helhet var 1,4 vilket var den högsta befolkningstillväxten som är uppmätt mellan åren 1968 och 2016. I Linköping var tillväxten knappt 1,9 procent medan Norrköpings tillväxt under året var 1,7 procent.

12 av länets 13 kommuner ökade din folkmängd under år 2016. Högst befolkningstillväxt, relativt sett, hade Ödeshög +1,9 procent. Det är en av de mindre kommunerna i länet viket innebär att i absoluta tal motsvarade det ett tillskott på 99 personer och den 31 december hade kommunen 5 335 invånare. I Vadstena minskade folkmängden med 59 personer under året till 7 348 invånare.

Det var sju av länets kommuner som hade ett positivt födelsenetto, det vill säga att antalet födda barn i kommunen översteg antalet avlidna under året. Samtliga kommuner hade dock ett positivt flyttningsnetto, vilket innebär att det flyttade fler personer till respektive kommun än antalet som flyttade från kommunen.

I bifogad Excelfil finns uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar (antal födda, antal avlidna, inflyttade och utflyttade) för riket, Östergötlands län och länets kommuner åren 2005-2016.

Befolkningsutveckling i riket, Östergotlands län och dess kommuner 2005-2016Excel (excel, 130 kB)