Befolkningsutveckling, Norrköping, månadsdata tom februari 2018

Lägre befolkningstillväxt hittills i år i jämförelse med tidigare år

Den 28 februari 2018 var Norrköpings folkmängd 140 970 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 6 mars 2018. Folkmängden har ökat med 40 personer under januari och februari år 2018 enligt KID. Folkmängdsuppgiften från KID jämförs med Statistiska centralbyråns befolkningsuppgift för 31 december 2017.

Källa: Kommuninvånardata och Statistiska centralbyrån

Not: Månaderna januari och februari 2016 saknar uppgift

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010. 

Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010PDF (pdf, 82.2 kB)

Befolkningsförändringar

Uppgifter från KID visar att 840 personer har flyttat till Norrköping hittills i år, medan lika många personer har flyttat från kommunen. Det innebär att flyttnettot under perioden blir 0 personer. Under samma period föregående period var flyttnettot +220 personer.

Antalet födda hittills i år var 230 barn, vilket är 30 barn färre än under samma period 2017.

Antalet avlidna under januari och februari 2018 var 220 personer, vilket var 10 fler än under motsvarande period 2017. Sammantaget ger det ett födelsenetto på +10 personer under året.

Observera att uppgifterna från KID kan ändras då sena inrapporteringar registreras. Statistiken från KID är heller inte den officiella befolkningsstatistiken. Läs mer om detta i kapitlet nedan.

Ackumulerat flytt- och födelsenetto under 2014-2018, per månadPDF (pdf, 19.7 kB)

Om statistiken på den här sidan

Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som heter KID (kommuninvånardata). Uppgifterna avser folkbokförd befolkning men är inte den officiella befolkningsstatistiken. Den officiella befolkningsstatistiken publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Det kan vara så att födelsenettot och flyttnettot från KID inte summerar till angiven total befolkningsförändring under året. Det beror på att befolkningsförändringen beräknas från SCB:s officiella folkmängd från senaste årsskiftet.

Registret uppdateras varje dag med uppgifter från Skatteverket. KID-siffrorna ska inte användas som ett exakt mått på befolkningens storlek vid en viss tidpunkt. Registret uppdateras kontinuerligt med även sena inrapporteringar. Den förändringsvariabel som har flest försenade registreringar är uppgifter om flyttningar. Även dödsfall kan inrapporteras sent. Folkbokföringen av nyfödda sker dock i allmänhet snabbt och registreringarna finns oftast med direkt i uppdateringarna av registret.

Uttag ur KID sker avseende den 15:e och den siste varje månad och bygger vidare på ovanstående tidsserie. Uttagen ur registret kan dock inte göras samma dag som de avser, på grund av eftersläpning i inrapporteringen.

Vid användning av siffermaterialet bör man tänka på att KID är ett administrativt register som är till för att ge grundinformation till ett flertal av kommunens verksamhetssystem. KID är ett levande register, dvs. det uppdateras ständigt även med sent anmälda förändringar.

Kontakt