Befolkningsutveckling, Norrköping, månadsdata, år 2013-2017

1 400 fler Norrköpingsbor hittills i år

Den 30 september 2017 var Norrköpings folkmängd 140 760 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 5 oktober 2017. Folkmängden har ökat med 1 400 personer hittills under året enligt KID. Uppgiften jämförs med Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsuppgift för 31 december 2016.

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2008. 

Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2008PDF (pdf, 91.1 kB)

Befolkningsförändringar

Uppgifter från KID visar att under de första nio månaderna under 2017 flyttade 5 290 personer till Norrköping medan 4 270 personer flyttade från kommunen. Jämfört med motsvarande period 2016 var både antalet inflyttade och utflyttade högre i år.

Flyttnettot till och med september hamnade på +1 020 personer, vilket var 40 fler än motsvarande period föregående år.

Antalet födda till och med september i år var 1 290 barn, vilket är 80 färre än samma period 2016.

Antalet avlidna till och med september i år var 990 personer, vilket var 80 fler än under motsvarande period 2016. Sammantaget ger det ett födelsenetto på +300 personer hittills under året.

Observera att uppgifterna från KID kan ändras då sena inrapporteringar registreras. Statistiken från KID är heller inte den officiella befolkningsstatistiken. Läs mer om detta i kapitlet nedan.

Ackumulerat flytt- och födelsenetto under 2012-2017, per månadPDF (pdf, 21.9 kB)

Om statistiken på den här sidan

Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som heter KID (kommuninvånardata). Uppgifterna avser folkbokförd befolkning.

Registret uppdateras varje tisdag med uppgifter från Skatteverket. Ibland försenas inrapporteringar till Skatteverket, vilket innebär att rapporteringar som avser ett visst datum kan ske vid en betydligt senare tidpunkt. Detta sker dock i undantagsfall, men det bör påpekas att KID-siffrorna inte kan användas som ett exakt mått på befolkningens storlek vid en viss tidpunkt. Den förändringsvariabel som har flest försenade registreringar är uppgifter om flyttningar. Även dödsfall kan inrapporteras sent. Folkbokföringen av nyfödda sker dock i allmänhet snabbt och registreringarna finns oftast med direkt i uppdateringarna av registret.

Uttag ur KID sker avseende den 15:e och den siste varje månad och bygger vidare på ovanstående tidsserie. Uttagen ur registret kan dock inte göras samma dag som de avser, på grund av eftersläpning i inrapporteringen.

Vid användning av siffermaterialet bör man tänka på att KID är ett administrativt register som är till för att ge grundinformation till ett flertal av kommunens verksamhetssystem. KID är ett levande register, dvs. det uppdateras ständigt även med sent anmälda förändringar. Skillnaderna mellan KID och SCB:s siffror är dock små.

Kontakt