Befolkningsprognos för Norrköping åren 2017-2026

Förväntad fortsatt folkmängdsökning

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger bland annat till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter. Befolkningsprognosen som redovisas här är den definitiva befolkningsprognosen. Tidigare under året har en preliminär befolkningsprognos redovisats. Den har följts upp under året och har nu reviderats.

Resultat

Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2016 i Norrköping förväntas fortsätta under kommande år. Folkmängd beräknas öka med 10 000 personer under kommande femårsperiod, från 139 363 invånare den 31 december 2016 till 150 000 invånare den 31 december 2021.

  • Antal födda barn förväntas fortsätta vara relativt högt, vilket till del beror på att det stora antal kvinnor som föddes under "baby-boom"-åren kring 1990 kommer i så kallad "barnafödande ålder".
  • Antalet barn och unga till och med 15 år ökar, vilket påverkar förskolans och grundskolans verksamheter.
  • Även antalet 16-18 år, som till största del återfinns på gymnasiet, kommer att öka under prognosperioden.
  • Antalet över 65 år ökar, dels på grund av att de stora födelsekullarna på 40-talet passerar 65 år, dels lever vi allt längre!
  • Antalet i åldern 19-64 år, vilka till stor del arbetar, ökar en del men inte i lika hög utsträckning som övriga åldersgrupper. Det innebär att den så kallade demografiska försörjningsbördan ökar.
Befolkningsutveckling i några åldersgrupper, faktiskt antal och enligt prognos

Källa: Statistiska centralbyrån (åren 1970-2016), Norrköpings kommun, utrednings- och utvecklingsenheten (åren 2017-2026)

Delområdesprognos

En delområdesprognos har beräknats som kan redovisa kommande befolkningsutevckling i till exempel stadsdelar, större tätorter samt landsbygd.

Ett viktigt antagande i delområdesprognosen är antaganden om planerad nybyggnation av småhus och lägenheter i flerbostadshus i olika områden. Antagandena om nybyggnationer baseras främst på uppgifter från kommunens Stadsbyggnadskontor. Det är uppgifter om det planeringsarbete som görs och det man tror kommer i framtiden som ligger till grund för antagandena.

Läs mer om prognosen

Resultat av den befolkningsprognosen finns dokumenterat i en rapport i serien Norrköpingsfakta: "2017:4 Definitiv befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 2026. Kommun- och delområdesprognos".

Länk till rapporten om den definitiva befolkningsprognosen.

Kontakt