Förvärvsfrekvens 20-64 år, kommunjämförelse, kön, år 1993-2016

(Not: y-axeln börjar inte på värdet noll)

Källa: Statistiska centralbyrån

Under perioden 1993-2016 har förvärvsfrekvensen i Norrköpings kommun pendlat mellan 67,5 procent (år 1997) och upp till toppnoteringen år 2016 på 75,6 procent. Förvärvsfrekvensen är högre bland män, 76,9 procent, jämfört med kvinnor, 74,3 procent.

Under de senaste sju åren, sedan senaste bottennoteringen 2009, har förvärvsfrekvensen i Norrköping ökat med 4,5 procentenheter. Ökningen är störst bland kvinnor där förvärvsfrekvensen ökat med 5,9 procentenheter. Bland männen har förvärvsfrekvensen under samma period ökat med 3,1 procentenheter.

Förvärvsfrekvens 20-64 år kommunjämförelse kön år 1993-2016Excel (excel, 72.2 kB)

Sammanställning i rapportserien Fokus:Statistik

I dokumentet "Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016" finns en större sammanställning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.

Länk till dokumentetPDF (pdf, 557.6 kB)

Not:
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar.

Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.