Samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och aktörer från olika föreningar, organisationer och samfund har enats kring en värdegrund för samverkan mellan kommunen och det civila samhället i Norrköping. Värdegrunden bygger på sex olika principer och beskriver de åtaganden som det civila samhället och kommunen gemensamt beslutat ska gälla för lokal samverkan i Norrköping.

Dokumentet Värdegrund för samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun förtydligar kommunens och det civila samhällets olika roller och hur samverkan mellan parterna kan utvecklas.

Fond för ekonomiskt stöd

Norrköpings kommun startar en fond för ekonomiskt stöd till insatser som bidrar till integration i Norrköping och till den lokala flyktingsituationen.

Du kan ansöka om pengar från denna fond från och med 8 mars 2016.

Kontakta oss

Kontakta kommunen

Undrar du över något? Eller behöver ha kontakt med något av våra kontor i ärenden som rör kommunens samverkan med det lokala civila samhället i Norrköping? Hör av dig till vår funktionsbrevlåda civilasamhallet@norrkoping.se så vidarebefordras din fråga till de olika kontaktpersoner som de kommunala kontoren utsett, för frågor kring värdegrunden eller andra samverkansfrågor mellan kommunen och det civila samhället i Norrköping. 

Kontakta föreningar

Vill du ha kontakt med någon av Norrköpings många föreningar?  

Begreppet Det civila samhället

Det civila samhället är ett brett begrepp som omfattar både organiserade verksamheter, som  föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar, och lösare grupperingar av människor som samlas runt någon fråga utan att gå in i en tydlig organisationsform.

De idéburna organisationerna har en mycket viktig roll i vårt samhålle. Dels genom att de bidrar till utvecklingen av demokratin och dels genom att de främst drivs av allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse. De ger medborgaren möjlighet till personlig utveckling men fungerar också som arena  för demokratiska processer.

Värdegrunden är förankrad i en dialog om parternas åtaganden

Politiker, tjänstemän och aktörer från det civila samhället i Norrköping träffades under 2011 för att diskutera värdegrundsfrågor. Värdegrunden är ett resultat av denna dialog.

Målet med den lokala dialogen i Norrköping är att synliggöra de olika arenorna och villkoren, samt att belysa förutsättningarna och därigenom finna en gemensam värdegrund för samverkan inom olika områden. Den lokala värdegrunden  beskriver ett gemensamt förhållningssätt och viktiga principer.

Värdegrunden är en sammanfattning av de åtaganden kommunen och det lokala civila samhället ser som en grund för sin samverkan och den utgör basen för det fortsatta arbetet med dialog och samverkan i Norrköping.

Värdegrunden antogs av en enig kommunstyrelse den 5 mars 2012.

Värdegrunden undertecknas som en överenskommelse mellan aktörerna

Värdegrunden undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt varje aktör från det civila samhället som ställer sig bakom den.

Genom undertecknandet den 12 juni 2012, då 43 föreningar, organisationer och samfund besökte Rådhuset för att underteckna överenskommelsen och värdegrunden, blev värdegrunden en giltig överenskommelse om principer för samverkan mellan den enskilda aktören (föreningen, organisationen eller samfundet) och Norrköpings kommun. 

Den 27 november undertecknade ytterligare tolv aktörer överenskommelsen.

Dialogprocessen kring samverkan fortsätter

Dialogprocessen, som föregått formuleringen av värdegrunden, fortsätter nu. Samverkan mellan kommunen och det civila samhället ska utvecklas så att vi kan hitta nya och spännande metoder för hur vi kan arbeta tillsammans i Norrköping.