Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2017

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 30 januari 2017, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 17.00 Information från Linköpings universitet (NISAL)
Kl. 17:00 – 17:15 Information från Invitationsdepartementet
Kl. 17.15 – 19.00 Beslutsärenden
Kl. 19.00 – 19.30 Kaffepaus
Kl. 19.30 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Information: Linköpings universitet (NISAL) samt Invitationsdepartementet
  • Information från kommunrevisionen
  • Tilläggsbudget 2017
  • Utbetalning av partistöd för 2017
  • Köp av del av Bravikenspåret samt försäljning av järnvägsfastighet i samband med utbyggnad av Kardonbanan
  • Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad
  • Bordlagd motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping
  • Motion av Sandra Isaksson (FI) om att sluta investera kommunens pengar i fossila bränslen
  • Motion av Mia Sköld (MP) om uppdrag att se över möjligheten att byta asfalt mot genomsläppligt material på parkeringar och annan hårdgjord mark
  • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
  • Interpellation av Ingvar Våxmo (SD) om kommunen ska fortsätta med spårvägsutbyggnad trots alla negativa konsekvenser
  • Interpellation av Sylvia Nilsson om den nya friidrottsarenan på Himmelstalund
  • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
  • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
  • Rapporter med mera
  • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 17 januari 2017

 

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande


Radio och webb-tv

Du kan följa sammanträdet med vår webb-sändning eller i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.