Kommunala bolag

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 12 dotterbolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till turistinformation och kulturutbud med mera.


Moderbolaget Norrköping Rådhus AB

Norrköping Rådhus AB är sedan 2008 moderbolag i kommunens bolagskoncern. Koncernen består av 12 helägda dotterbolag, varav två är egna koncerner. Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade styrdokument.

Bolagsordningar och ägardirektiv


Dotterbolagen i bolagskoncernen

Kontakt