Kommunikologi inom Norrköpings kommun

Publicerad 12 januari 2016 kl 14:24

Norrköpings kommun har arbetat med kommunikologi sedan 2006. Målet med det arbetet är att stärka medarbetarna i olika typer av möten, samt att effektivisera.

Kommunikologi är ett brett område. Kommunens arbete rör en begränsad del av detta och använder ett fåtal tjänster med syftet att stärka medarbetarna i olika typer av möten. Det rör sig om att:

  • Arbeta mer effektivt
  • Undvika misstolkningar
  • Arbeta mot kränkningar, fördomar och generaliseringar
  • Få effektivare möten
  • Sprida information i och utanför organisationen snabbare och mer effektivt

Flera förvaltningar och bolag i Norrköping har använt sig av kommunikologi, en av dem är stadsbyggnadskontoret. Merparten av stadsbyggnadskontorets utbildningar inom ramen för kommunikologi utfördes åren 2006-2009. Kontoret använder sig än idag exempelvis av den nya mötesstruktur som då byggdes upp, och de medel som läggs idag handlar om att nyanställda får ta del av samma underlag gällande bemötande och mötesstruktur som de redan anställda fått ta del av. Mellan 2006-2015 har kontoret sammanlagt lagt ca: 1,9 miljoner kronor på utbildningarna. Stadsbyggnadskontoret har idag omkring 90 anställda.

-Responsen har varit positiv, och vi har fått tydliga signaler om att syftet med utbildningen har uppnåtts, säger stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn. Bland annat brukar stadsbyggnadskontoret få bland de högsta betygen inom området arbetsmiljö i kommunens årliga medarbetarenkät.

 

Konkret exempel, mötesstruktur framtagen från utbildningen:
Varje punkt som tas upp på mötets dagordning måste specificeras som information, diskussion eller beslut så att alla deltagare ska vara väl införstådda med punktens syfte. Genom att tydliggöra syftet vet mötesdeltagarna vad som förväntas av dem – om de ska få information, eller redan vara tillräckligt pålästa för att kunna diskutera/fatta beslut. På det viset kan deltagarna spara tid och undvika missförstånd. Frågor behöver sällan skjutas upp för att mötesdeltagare inte skaffat sig rätt information inför mötet. Varje punkt är också tydligt tidsatt så att tiderna hålls. Inför varje punkt kallas enbart de som måste delta, vilket sparar tid till andra arbetsuppgifter.