Kvalitetsredovisning

Utbildningskontoret ansvarar för en årlig kommunövergripande kvalitetsredovisning som innehåller en summering av arbetet under budgetåret 2009. Analys har genomförts under mars–april 2010. Redovisningen är en sammanfattande bedömning av hur långt olika verksamheter i Norrköpings kommun har kommit när det gäller att förverkliga nationella och kommunala mål. Innehåller förutsättningarna för verksamheten, arbetsprocesser, resultat och måluppfyllelse samt förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Kvalitetsredovisningen är upprättad enligt förordning om kvalitetsredovisning 1997:702.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47