Kvalitetsredovisning AV-nämnden 2014

Rapporten redovisar en uppföljning av verksamheterna arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen utifrån nämndens uppdragsplan och respektive verksamhets verksamhetsplan. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av verksamheternas planerade aktiviteter för året och återrapporteringar av vad verksamheten har gjort inom respektive aktivitet. Vidare redovisar rapporten måluppfyllese, viktiga händelser under året, verksamheternas omfattning och volymer, ekonomiska förutsättningar, en beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet och framtidsutsikter.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47