Kvalitetsredovisning AV-nämnden 2011

I rapporten redovisas en uppföljning för helåret 2011 av verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.

Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av planerade aktiviteter för året och återrapporteringar av vad som har genomförts. En annan viktig del av rapporten är uppföljningen av de mål som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AV-nämnden) lämnade i uppdragsplanen för 2011.

I rapporten redovisas även viktiga händelser under året, verksamheterna omfattning och volymer, ekonomiska förutsättningar, måluppfyllelse, en beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet och framtidsutsikter.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47