Kvalitetsredovisning AV-nämnden 2010

I dokumentet redovisas en uppföljning för helåret 2010 av verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.

Här finns en uppföljning av de mål som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AV-nämnden) lämnade i uppdragsplanen för 2010. I dokumentet finns en utförlig beskrivning av planerade aktiviteter för att uppnå AV-nämndens mål och återrapporteringar av vad som har genomförts inom respektive aktivitet.

I dokumentet redovisas även:

  • verksamheternas innehåll och volymer
  • viktiga händelser under året
  • ekonomiska förutsättningar
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • framtidsutsikter
  • analys av domar i överklagade ärenden (bilaga 1)
  • sammanställning av inkomna synpunkter (bilaga 2)

Kvalitetsredovisning AVN 2010PDF (pdf, 443 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47