Hemlöshetsundersökningen 2009

Socialnämnden har sedan 1993 genomfört årliga mätningar av hemlöshetssituationen i Norrköping. Syftet med hemlöshetsundersökningen är att inhämta information om de hemlösas situation. Informationen är viktig för arbetet med att förbättra de åtgärder som används. Uppgifter har inhämtats från samtliga fyra lokala socialkontor samt kommunens arbetsmarknadskontor. 2009 genomfördes mätningen under vecka 37. Sammanställningen av uppgifter bygger på vad som var känt för handläggare på de olika kontoren under den aktuella mätveckan. Undersökningen är därför en ögonblicksbild av hur av hemlöshetssituationen i Norrköping såg ut just den veckan.

Kartläggningen visade att det totala antalet personer som finns i olika hemlöshetssituationer är färre än 2008. Det totala antalet var 347 personer, av dessa var 8 personer öppet hemlösa. Samtliga 8 personer har erbjudits insatser i form av boende eller behandling under året. Personer som är i olika former av hemlöshets- situationer är en mycket rörlig grupp, hälften är nya personer jämfört med förra året. Socialnämnden avsätter drygt 15 miljoner kronor varje år till olika boendeinsatser för vuxna. Sedan 1999 har ett systematiskt utvecklingsarbete skett när det gäller boendefrågor. Under 2009 invigdes till exempel ett boende för kvinnor som är våldsutsatta och har missbruk.

Hemlöshetsundersökningen 2009PDF (pdf, 66.2 kB)

Kontakt