Bostadssamordningens årsrapport 2013

Samverkan avgörande för bostadssamordningens arbete

Den 6 mars släpptes bostadssamordningens årsrapport för 2013. Trots den svåra situationen på bostadsmarknaden märks ändå ljusglimtar i året som gått. Tack vare en bred samverkan dels inom kommunen, men även med externa aktörer har man lyckats göra det bästa av det rådande läget.

En förutsättning för kommunens bostadssociala verksamhet är samverkan, något som fungerat bra under 2013.
– Vi är beroende av samverkan på olika nivåer för att kunna utveckla det bostadssociala arbetet. Under 2013 fördjupade bostadssamordningen sin interna samverkan, men även den externa med fastighetsägare, branschorganisationer och myndigheter fördjupades ytterligare, berättar Roger Källs (S) ordförande i socialnämnden.

En stor del av bostadssamordningens arbete är vräkningsförebyggande. Det handlar om att förhindra att människor blir avhysta från sina bostäder och även där är samverkan ledordet – arbetet görs tillsammans med fastighetsägare och kronofogdemyndigheten.

Även om Norrköping är en av de kommuner med högst antal ansökningar om avhysning så är siffran på dem som faktiskt blir avhysta eller vräkta låg. Särskilt när det gäller barn har man lyckats hålla ned antalet vräkningar under rikssnittet.

Bostadsbristen har som bekant blivit allt större under 2013. Kommunen har ändå lyckats få ihop det antal lägenheter man har haft särskilda behov av. Ett skäl till detta är att fastighetsägarna prioriterat kommunens behov av bostäder. Både privata fastighetsägare och Hyresbostäder har bidragit med bostäder. Av det totala antalet stödbostäder mellan 2003 – 2013 så är dessa jämnt fördelade mellan privatsidan och allmännyttan.
– Det har varit ett medvetet arbete att få en bra balans mellan allmännytta och privata fastighetsägare. Den samverkan vi idag har med fastighetsägare ger oss tillgång till närmare 80 procent av hyresbeståndet i Norrköping, säger Roger Källs.

 

Fakta Bostadssamordningen


Bostadssamordningen arbetar med bostadssociala frågor. Verksamheten finansieras gemensamt av socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden.

På övergripande nivå arbetar bostadssamordningen med att samordna kommunens bostadssociala resurser. Bostadssamordningen har en rådgivande roll gentemot myndigheter, fastighetsägare och privatpersoner i bostadssociala frågor. Bostadssamordningen tillgodoser även myndighetsutövande nämnders behov av stödbostäder. Bostadssamordningen arbetar dessutom med stöd och tillsyn i socialkontorets stödboenden, vräkningsförebyggande arbete samt förmedling av bostadsanpassade lägenheter.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47