Kommunens kvalitetarbete

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Som invånare i Norrköping och som användare av kommunala tjänster kan du hjälpa till med förbättringsarbetet. Genom att svara på undersökningar om den kommunala servicen eller genom att lämna synpunkter får kommunen underlag för att kunna följa upp verksamheten. Synpunkter kan du exempelvis lämna genom att klicka på "Tyck till om kommunen!" till höger på sidan.

Sök bland kommunens kvalitetsdokument

Färdtjänst är en viktig service för många människor. Birgit Wadstein tar i sitt arbete löpande del av rapporter som bygger på intervjuer med färdtjänstresenärer om hur servicen fungerar. Genom rapporterna vet Birgit vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Se fler filmer om kvalitetsarbete

Förbättringshjulet

Förbättringshjulet visar hur kvalitetsarbetet går till. Efter att man har planerat och genomfört verksamheten följer man upp och åtgärdar brister. Kilen illustrerar att det är viktigt att säkra kvaliteten, så att man inte gör samma fel igen. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Hjulet visar hur arbetet med ständiga förbättringar går till.

I styrmodellen beskrivs kvalitetsarbetet i styrningen av den kommunala verksamheten. I verksamheten hittar man flera exempel på kvalitetsarbetets olika delar.

Planera

I första steget planeras verksamheten.

Politikerna beslutar om mål för den kommunala verksamheten och ger uppdrag till tjänstemännen. Målen ligger till grund för verksamhetsplaner som tjänstemännen tar fram.

Exempel 1: Följande uppdrag finns i kollektivtrafiknämndens uppdragsplanPDF (pdf, 44.5 kB) för 2010: ”Föra över fler färdtjänstresor till den allmänna kollektivtrafiken”.

Exempel 2: I vård- och omsorgsnämndens uppdragsplanPDF (pdf, 455.8 kB) finns ett mål om det olycksförebyggande arbetet inom hemtjänsten: ”Samtliga brukare som får stöd i ordinärt boende ska erbjudas hjälp med genomgång av checklista för förebyggande av olycksfall.”

Genomföra

I andra steget genomförs den planerade verksamheten.

Anställda på alla enheter arbetar under året med att genomföra aktiviteterna som finns angivna i verksamhetsplaner.

Exempel 1: I verksamhetsplaner finns aktiviteter beskrivna som rör modersmålet.

Exempel 2: En av aktiviteterna i tekniska kontorets verksamhetsplan är ”Samarbete med Östgötatrafiken om att beställa tjänsten ”resvärd” av kollektivtrafikens utförare. Resvärdens uppgift är att bidra till en tryggare resa genom ledsagning och resträning.”.

Exempel 3: Inom vård- och omsorgskontoret erbjuder alla hemtjänstenheter sina brukare en genomgång av risker i hemmet utifrån dokumentet Checklista – säkerhet för personer med hjälpbehov.

Följa upp

I tredje steget följs verksamheten upp.

En viktig del är att följa upp verksamheten. Det görs till exempel genom att man ställer frågor till grupper som använder kommunens tjänster i undersökningar, genom att man tar in synpunkter och förslag från enskilda personer och genom att sammanställa resultat.

Information samlas in för att se om de politiska målen är uppfyllda.

Exempel 1: Tjänstemän undersöker hur modersmålsstödet fungerar i förskolorna. I barn- och ungdomsnämndens kvalitetsredovisning skrivs ”Förskolorna uttrycker behov av större tillgång till flerspråkig personal för att tillgodose behov av modersmålsstöd”.

Exempel 2: I uppföljningen av tekniska kontorets verksamhetsplan (DIWA KTN-2010.30) för kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts anges att aktiviteten är genomförd ”Klart, en resvärd är i tjänst från juni 2009”.

Exempel 3: Hemtjänstenheterna lämnar in alla checklistor för sitt område till brandförsvaret så att brandförsvaret kan föra statistik över identifierade risker. Vid utgången av 2009 hade alla som har hemtjänst erbjudits en genomgång av risker i hemmet.

Åtgärda

I fjärde steget åtgärdas det som man kommit fram till i uppföljningen.

Om resultatet inte har blivit som planerat eller om uppföljningen visar på annat som bör åtgärdas skriver man ned vad man kan göra åt det.

Exempel 1: I barn- och ungdomsnämndens kvalitetsredovisning skrivs bland annat följande under rubriken Åtgärder för fortsatt utveckling 2009-2010. ”Sprida kunskap om de modeller för modersmålsstöd i förskolan som utvecklats i kommunens förskolor.”

Exempel 2: Resultatet har blivit som det var planerat.

Exempel 3: Upptäckta risker i hemmet åtgärdas av den boende. Hemtjänsten kan hjälpa till att kontakta till exempel hyresvärden eller bostadsanpassningen vid behov. Om brandförsvaret identifierar generella risker tar de kontakt med berörda, till exempel en hyresvärd.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen av arbetet förhindrar att samma fel görs igen.

Åtgärderna ligger till grund för den nya planeringen så att erfarenheterna från uppföljning och åtgärder tas till vara. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Kontakt