Utbildningskontoret

Uppdrag

Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delar av utbildningssystemet där utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för verksamheten. Ansvaret omfattar såväl myndighetsuppdraget gentemot kommunens samtliga medborgare, som driftsansvaret för kommunens utbildningsverksamhet i egen regi.

Kontoret administrerar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleverksamhet, fritidshem, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt den Centrala elevhälsan. Kontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställighet av beslut samt följa upp och utvärdera verksamheten.

I den kommunala utbildningsorganisationen finns idag cirka 4200 medarbetare och kontorets totala budgetomslutning är cirka 2,6 miljarder kronor.

Ledning

Utbildningsdirektören har det övergripande ansvaret för utbildningskontoret, som har cirka 100 centralt anställda, med stöd av ledningsgruppen, dvs informatör, kanslichef, ekonomichef, skolchef, bildningschef och elevhälsochef. Utbildningsdirektören ingår kommundirektörens ledningsgrupp.

Kommunikatören ansvarar för kontorets interna och externa kommunikation, samt ger stöd till verksamheterna inom detta område.

Adminstrativa chefen leder utbildningskontorets förvaltningsadministration, logistik och utveckling, med flöden avseende placeringar, avgifter, IT, interkommunalitet mm.

Ekonomichefen har ett övergripande ansvar för att utveckla förvaltningens ekonomihantering avseende samordning, administration, styrning och internkontroll.

Barn- och ungdomschefen är chef för de tre Verksamhetscheferna, som i sin tur är chefer för de cirka 100 kommunala Enhetscheferna (grundskolerektorer, förskolechefer, fritidsgårdschefer). Barn- och ungdomschefen är också chef för kontorets tjänstemän, som arbetar mot dessa skolformer.

Bildningschefen är chef för de tre Gymnasiecheferna och Komvuxchefen som i sin tur är chef för rektorerna. Under bildningschefen leder en Enhetschef bildningskansliet, dvs kontorets tjänstemän som arbetar mot dessa skolformer.

Elevhälsochefen är chef för den Centrala elevhälsan, och leder stödsamordnare, specialpedagoger, psykologer och samordnande kurator. Under chefen för den Centrala elevhälsan leder en Enhetschef den medicinska delen, som består av skolsköterskor, samordnande skolsköterska, skolläkare och en assistent. Resurserna vid den Centrala elevhälsan används för att stödja, förstärka och utveckla enheternas elevhälsoarbete. Den centrala elevhälsan, med totalt 74 medarbetare, har även personal i Norrköpings ungdomsmottagning, Ungdomshälsan.
 

Tommy Fabricius
Tommy Fabricius Utbildningsdirektör
Senast ändrad den 2 februari

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset, tfn 011-15 00 00
601 81 Norrköping
utbildningskontoret@norrkoping.se

Utbildningsdirektör
Tommy Fabricius
011-15 33 80

Kommunikatör
Lotta Holmquist
011 – 15 21 19

Administrativ chef
Linnea Lagnström
011 – 15 34 14

Personaladministratör
Lars Andersson
011 – 15 39 25

Ekonomichef
Lena Cademan Ottosson
011 – 15 79 78

Barn- och ungdomschef 
(förskola & grundskola)
Mats Olsson
011 - 15 22 23

Nämndsekreterare
Maria Forneman
011 – 15 20 30

Verksamhetschef förskola
Barbro Vallhagen
011 – 15 18 12

Verksamhetschef grundskola f-6
och modersmål

Cecilia Carlén
011 – 15 21 31

Verksamhetschef grundskola 7-9,
grundsärskola och fritidsgårdar

Anders Pantzar
011 – 15 32 21

Utvecklingsstrateg
Bitte Sundin
011 – 15 15 42

Bildningschef (gymn. & vux.utb)
Birgitta Larsson
011-15 33 96

Enhetschef, bildningskansliet
Pernilla Thott Ljung
011 – 15 34 02

Utvecklingsstrateg, tf
Annika Karlsson
0730 – 20 15 70

Elevhälsochef
Ann-Christine Johansson,
011 – 15 79 31

Enhetschef, medicinsk del
Monika Sannebrink
011 – 15 77 64

Skicka e-post

Servicedeklaration