Utbildningskontoret

Uppdrag

Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delar av utbildningssystemet där utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för verksamheten. Ansvaret omfattar såväl myndighetsuppdraget gentemot kommunens samtliga medborgare, som driftsansvaret för kommunens utbildningsverksamhet i egen regi.

Det övergripande målet för utbildningskontorets arbete, på kort och lång sikt, är att leda och samordna kommunens arbete mot bättre skolresultat.

Kontoret administrerar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleverksamhet, fritidshem, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt den Centrala elevhälsan. Kontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställighet av beslut samt följa upp och utvärdera verksamheten.

I den kommunala utbildningsorganisationen finns idag cirka 4200 medarbetare och kontorets totala budgetomslutning är cirka 2,7 miljarder kronor.

Ledning

Utbildningsdirektören har det övergripande ansvaret för det centrala förvaltningskontoret, som har cirka 115 anställda, med stöd av en stab på 10 medarbetare, dvs cheferna för barn- och ungdom, bildning, vuxenutbildning, elevhälsa, ekonomi, administration, forskning & utveckling samt informatör, HR-konsult och IT-utvecklare. Utbildningsdirektören ingår kommundirektörens ledningsgrupp.

Barn- och ungdomschefen är chef för de tre Verksamhetscheferna, som i sin tur är chefer för de cirka 100 kommunala Enhetscheferna (grundskolerektorer, förskolechefer, fritidsgårdschefer). Barn- och ungdomschefen är också chef för kontorets tjänstemän, som arbetar mot dessa skolformer.

Bildningschefen är chef för de tre Gymnasiecheferna som i sin tur är chef för gymnasierektorerna. Bildningschefen är också chef för kontorets tjänstemän, som arbetar mot denna skolform.

Vuxenutbildningschefen är chef för komvuxchefen och kontorets tjänstemän som arbetar mot denna skolform. Ansvaret omfattar även en hel del upphandlad verksamhet.

Elevhälsochefen är chef för den Centrala elevhälsan, och leder stödsamordnare, specialpedagoger, psykologer och samordnande kurator. Under chefen för den Centrala elevhälsan leder en Enhetschef den medicinska delen, som består av skolsköterskor, samordnande skolsköterska, skolläkare och en assistent. Resurserna vid den Centrala elevhälsan används för att stödja, förstärka och utveckla enheternas elevhälsoarbete. Den centrala elevhälsan, med totalt 74 medarbetare, har även personal i Norrköpings ungdomsmottagning, Ungdomshälsan.Ekonomichefen har ett övergripande ansvar för att utveckla förvaltningens ekonomihantering avseende samordning, administration, styrning och internkontroll.

Administrativa chefen leder utbildningskontorets förvaltningsadministration, logistik och utveckling, med flöden avseende placeringar, avgifter, IT, interkommunalitet mm.

FoU-chefen har ett övergripande ansvar för utbildningsorganisationens arbete med kvalitet, resultatanalys och kompetensutveckling.

Kommunikatören ansvarar för det centrala förvaltningskontorets strategiska arbete med intern och extern kommunikation, samt ger stöd till verksamheterna inom detta område.

HR-konsulten ansvarar för det centrala förvaltningskontorets strategiska arbete med personalfrågor.

IT-utvecklaren ansvarar för det centrala förvaltningskontorets strategiska arbete med personalfrågor.

Tommy Fabricius
Tommy Fabricius Utbildningsdirektör
Senast ändrad den 13 maj

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset, tfn 011-15 00 00
601 81 Norrköping
utbildningskontoret@norrkoping.se

Utbildningsdirektör
Tommy Fabricius
011-15 33 80

Barn- och ungdomschef 
(förskola & grundskola)
Mats Olsson
011 - 15 22 23

Verksamhetschef förskola
Barbro Vallhagen
011 – 15 18 12

Verksamhetschef grundskola f-6
och modersmål

Cecilia Carlén
011 – 15 21 31

Verksamhetschef grundskola 7-9,
grundsärskola och fritidsgårdar

Anders Pantzar
011 – 15 32 21

Bildningschef
(gymnasieskola)
Birgitta Larsson
011-15 33 96

Vuxenutbildningschef
Pernilla Thott Ljung
011 – 15 34 02

Tf elevhälsochef
Monika Sannebrink
011 – 15 77 64

Ekonomichef
Lena Cademan Ottosson
011 – 15 79 78

Administrativ chef
Linnea Lagnström
011 – 15 34 14

Nämndsekreterare
Maria Forneman
011 – 15 20 30

HR-konsult
Susanne Furland
011 – 15 34 71

Kommunikatör
Lotta Holmquist
011 – 15 21 19

FoU-chef (från 1 juni 2015)
Christopher Lagerqvist
011-15 00 00 (växel)

Kvalitetsstrateg, Gymnasie och vuxenutb.
Annika Karlsson
0730 – 20 15 70

Kvalitetsstrateg, Grundskola
Bitte Sundin
011 – 15 15 42

Kvalitetsstrateg Förskola
Kenneth Holmberg
011 – 15 24 21

Kvalitetsstrateg IT
Vakant

Skicka e-post

Servicedeklaration