Publicerad 19 mars 2012 kl 10:54

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 mars

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 mars klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas

 • Val av justerare
 • Detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (Östra Ryssnäs) inom Svärtinge i Norrköpings kommun
 • Exploateringsavtal för del av Östra Eneby 1:1 med flera (Östra Ryssnäs)
 • East Sweden – godkännande av varumärke
 • Inriktning för kollektivtrafiken
 • Motion av Sylva Hedell och Pia Gustafsson (båda FP) om policy/riktlinjer för huvudmannaskap för vägar vid detaljplanering
 • Motion av Håkan Thornell (C) om förändring av byggplanen avseende korridorer för Ostlänken
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD) om vilka gatukostnader villaägare blir skyldiga att betala
 • Interpellation av Sylva Hedell (FP) om ansvar för väghållning och dagvatten i Marby
 • Fyllnadsval
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Anmälningsärenden
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen! 
Li Teske
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se 

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 kaffepaus
Kl 19.30-21.00 fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00 fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.