Publicerad 16 april 2012 kl 11:23

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 april klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas:

 • Val av justerare
 • Fördjupad resultatuppföljning i workshops
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2011
 • Årsredovisning 2011 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Direktiv för Norrköpings ombud vid Etablering Norrköping AB:s årsstämma
 • Tilläggsbudget för år 2012
 • East Sweden – godkännande av varumärke
 • Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Regionkommunbildning
 • Ansvarsfördelning gällande det kommunala informationsansvaret enligt skollagen
 • Norrköpings kommuns roll i biogasproduktion och vindkraft
 • Finansiering av biogasanläggning
 • Nämndinitiativ om att instifta ett hederspris
 • Medborgarförslag om förändring av färdtjänsttaxa för personer som omfattas av LSS
 • Motion av Robert Tenselius och Gunnar Bredin (båda M) om att bygga bostäder på Strömsholmen
 • Motion av Jirina Klevstigh (M) om engelskspråkiga klasser
 • Motion av Päivi Johansson (M) om nationella prov och betyg
 • Motion av Bengt Andersson och Rebecca Arlehed (båda M) om utbildning i metoder för bättre skolresultat
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att införa en studiedag inom näringslivet för politiker och tjänsteman i Norrköpings kommun
 • Motion av Bengt Andersson och Päivi Johansson (båda M) om hälsoundersökning för anställda i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Jirina Klevstigh (M) om budgetfördelning i skolverksamheten
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan
 • Interpellation av Jirina Klevstigh (M) om personalsituationen i socialtjänsten
 • Interpellation av Karin Jonsson (C) och Kerstin Sjöberg (C) om trygghetsboenden i Norrköping
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) om hur kommunen agerar vid omvandling av centrala grönområden till bebyggelse
 • Interpellation av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD) om ensamkommande flyktingbarn och anhöriginvandring
 • Fyllnadsval
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Anmälningsärenden
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen! 
Li Teske
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se 

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 13.30-15.00 fördjupad resultatuppföljning i workshops (kaffepaus 14.30-15.00)
Kl 15.00-19.00 årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (enligt överenskommen partitid)
Kl 19.00-19.30 kaffepaus
Kl 19.30-21.00 beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00 fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.