I internationella sammanhang är Norrköpings kommun en förhållandevis liten aktör och därför har vi stor nytta av att samverka med andra organisationer och intressenter i regionen, som kommuner, landsting, länsstyrelse och näringsliv. Framförallt för aktiviteter som syftar till att utveckla och stärka regionen. Genom en samlad regional insats får vi bättre förutsättningar att nå mål och förväntade effekter.

Samverkan med Linköpings kommun

Norrköping och Linköping har utarbetat en gemensam riktlinje för det internationella arbetet. Båda kommunerna har mycket att vinna på att samarbeta i internationella frågor för att kraftsamla och använda resurser och möjligheter på bästa sätt.

I den gemensamma strategin lyfts tre områden fram:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling

Riktlinje för internationellt arbetePDF (pdf, 193.1 kB)