Ansökan ska vara inlämnad senast 1 mars 2018 24:00

Fyll i fälten nedan, därefter:

 • Skriv ut och skicka sedan underskriven blankett tillsammans med projektbeskrivning och budgetspecifikation och andra eventuella bilagor till:
  Norrköpings kommun
  Jörgen Jonsson
  601 81 Norrköping
 • Skicka en inskannad kopia av ansökan och projektbeskrivning, budgetspecifikation och andra eventuella bilagor som filer till jorgen.jonsson@norrkoping.se

* = obligatoriskt fält

Ange med kryss vilket eller vilka av fondens syfte som projektet kopplas*

Projektbeskrivning

Bifoga projektbeskrivningen som får omfatta högst två A4-sidor (storlek 12) i PDF – format.

Projektbeskrivningen måste vara tydlig och precis.

I projektbeskrivningen ska du hänvisa till minst ett av de fyra prioriterade syftena:

En högre utbildningsnivå i Norrköping

Fler norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå ger fler norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.

Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet

Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan exempelvis bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.

Att stärka utbildning och forskning vid Linköpings Universitet - Campus Norrköping

Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för forskning och utveckling kan bidra till att förstärka den roll Campus Norrköping har i Linköpings universitets framtidsplaner.

Att utveckla Norrköping

Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan också bidra till att stärka redan befintliga näringar. Växande och utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.

Projektbeskrivningen ska också besvara och beskriva följande:

 • Vilka är de vetenskapliga utmaningarna inom området och vilka möjligheter finns att utveckla eller lösa dessa?
 • Lämna en konkret beskrivning av hur du/ni avser att möta dessa utmaningar och möjligheter.
 • Beskriv resultat och nytta som projektet kan uppnå för vart och ett av de ovan nämnda syften som din ansökan adresserar.  
 • Beskriv, om möjligt, inom vilken framtid resultat kan implementeras och ge eventuell praktisk nytta - inom 1år, 3 år, 5år, >5 år.

I projektbeskrivningen bör det också framgå hur resultatet ska kommuniceras såväl till forskarsamhället (publicering, konferenser) som till den kommunala praktiken och till näringslivet.  

Tänk på att din text skall kunna läsas och bedömas av en beredningsgrupp bestående av lekmän. Undvik därför inomvetenskapligt språkbruk.

Inkommen ansökan diarieförs och blir i normala fall en allmän handling.

Information enligt 23 och 24 § personuppgiftslagen (1998:204, PuL)

De personuppgifter du lämnar i ansökan kommer att användas för Norrköpings kommuns administration av ansökningarna. Uppgifterna registreras i kommunens diarium. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt, enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall kommunstyrelsen vilken uppgift som är fel och hur den ska rättas. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Projektbeskrivning i pdf-format biläggs*

Sökande

Huvudsökande

Medsökande 1

Medsökande 2

Lista över eventuella relevanta publikationer biläggs

Meritlista i PDF-format på sökande biläggs

Samarbete och samverkan

Genomförandeplan

Tidsplan

Aktivitetsplan - beskriv aktivitet och tidpunkt

Ekonomi

Budget inklusive medfinansiering - kostnader för aktivitet, aktör och övrigt

Spec. av lönekostn., direkta kostn. (aktiviteter, utrustning, konferenser mm), ev. indirekta kostn. samt lokalkostn.*

Underskrift

Bilaga där det framgår att prefekt, förvaltningschef eller annan överordnad stödjer och medger ansökan biläggs

Information

För ytterligare information och vid eventuella frågor kontakta Jörgen Jonsson, telefon 011-15 34 16, 0730-20 18 22 - jorgen.jonsson@norrkoping.se.

2017-02-15