Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 6 av 6

6. Villkor

Villkor för beviljande av projektmedel

Beviljande av projekt innebär att finansiering reserveras för hela projektet. Belopp som anges i ansökan är bruttobelopp inklusive universitetsadministrativa avdrag.

Mellan bidragsmottagaren och Norrköpings kommun tecknas efter beviljandet ett avtal. Medlen utbetalas efter särskild överenskommen plan. Ett belopp motsvarande 40 procent av beviljat stöd utbetalas då slutrapport och ekonomisk slutredovisning godkänts av kommunstyrelsen.

Norrköpings kommun åtar sig inte något arbetsgivaransvar i förhållande till projektet.

Presentation av det slutförda projektet

Projektet presenteras i de sammanhang där Norrköpings kommun så begär utan att utge någon ersättning, dock med hänsyn till de behov av sekretess som kan finnas vid exempelvis patentansökningar, ingångna partneravtal om sekretess eller kommersialisering av forskningsresultaten.

Vid all, såväl muntlig som skriftlig presentation, ska det framgå att projektet helt eller delvis finansieras av Norrköpings kommun.

Kontakt