Norrköpings fond för forskning och utveckling

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet/Campus Norrköping. Kommunfullmäktige beslutade under våren 2014 att avsätta ytterligare 5 miljoner kronor till fonden. Sedan 2012 har det varit fem utlysningar och 22 forskningsprojekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av 24 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade december 2014 att avsätta ytterligare 5 miljoner kronor till fonden. Totalt finns 6 miljoner att fördela vid denna utlysning.

Mål: högre utbildningsnivå och utveckling av Norrköping

Medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling kan fördelas mellan ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nå fondens syften, som är nedanstående:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen

Fler Norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå ger fler Norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.

  • Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet

Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan exempelvis bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.

  • Att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping

Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för forskning och utveckling kan bidra till att ytterligare stärka undervisning och forskning vid Campus Norrköping.

  • Att utveckla Norrköping

Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan också bidra till att stimulera redan befintliga näringar. Expansiva och utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.

Samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet

För att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling krävs insatser på flera områden: förbättrade kommunikationer, stöd till nya och befintliga företag och insatser som leder till en högre utbildningsnivå i Norrköping.

Samverkan är ett nyckelord i sammanhanget, där näringslivet genom att bidra med idéer och inspiration spelar en viktig roll tillsammans med kommunen och universitetet.  

Vem kan söka medel från fonden?

Forskare och forskningsmiljöer vid företrädesvis Linköpings universitet, forskare från andra miljöer, anställda i Norrköpings kommun och aktörer/organisationer från näringslivet kan söka medel från fonden – men forskningen ska knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet/Campus Norrköping.

Samarbete för ömsesidig nytta

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.  

Kommunstyrelsen fattar beslut

Det är kommunstyrelsen i Norrköpings kommun som fattar beslut om tilldelning av medel från fonden enligt ändamålet. Kommunstyrelsen får stöd av en beredningsgrupp som ska ge förslag om vilka ansökningar som ska beviljas medel ur fonden. Till beredningsgruppen kan sakkunniga knytas vid behov.

Av beslutet ska framgå hur utbetalningar till ett beviljat projekt ska ske, relaterat till projektets fortskridande. Utbetalning av medel sker enligt plan fastslagen vid beviljandetillfället, där avrapporteringar och slutrapportering sker till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan också besluta om utdelning till ett särskilt initiativ utan att ansökan har gjorts.

Beslut ska tillkännages

När beslut fattats ska detta tillkännages på lämpligt sätt. Det kan ske på kommunens hemsida och genom en pressrelease, till exempel. I beslutet kan anges att projektet årligen avrapporterar i ett publikt seminarium. I beslutet kan också anges former för en eventuell publicering.

Senast ändrad den 6 februari

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Kontaktperson
Monica Hjern
Tfn 011-15 34 16, 073-020 23 45

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter