Översikt - Steg 4 av 9

4. Personuppgiftslagen, PuL

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

I Norrköpings kommun är kommunstyrelsen och respektive verksamhetsnämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom ramen för ansvarsområdet.

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har du rätt att efter en skriftlig ansökan som du undertecknat själv få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Registerutdraget visar om några personuppgifter har behandlats om dig och om så är fallet, vilka som har behandlats.

Om någon uppgift behandlats felaktigt har du enligt 28 § PuL rätt att få uppgiften rättad eller borttagen.

Mer information om personuppgiftslagen på riksdagens webbplats

Vi följer offentlighetsprincipen
Norrköpings kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.