Ernst och Hilma Fredgas stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till
Äldre personer över 65 år med en årsinkomst som högst uppgår till fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och med en förmögenhet på högst ett prisbasbelopp.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse delar ur bidrag till vistelse på t.ex. konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande. Bidrag beviljas inte till sådan vårdinsats som det offentliga tillhandahåller med skattemedel.

Bidraget uppgår till maximalt 10 000 kr för vilovistelse under högst en vecka. Avsteg kan göras om styrelsen finner att synnerliga skäl föreligger.

Bidrag ges högst en gång vart tredje år till samma person.

Ansökningsperiod
Ansökningar tas emot och behandlas vid ordinarie styrelsesammanträden som äger rum fyra gånger per år. Bidrag beviljas inte i efterhand till vistelse som redan ägt rum. Alla sökande får besked via brev.

Av ansökan ska framgå vilken typ av vila/rekreation/vård den sökande vill komma i åtnjutande av och till vilket konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande den sökande vill komma till.

Den sökande ska dessutom beskriva sina skäl till behov av vila/rekreation/vård.

I ansökan ska anges om bidrag söks/erhålls från annan bidragsgivare för samma vilovistelse.

Beslut och utbetalning av bidrag
Den sökande underrättas om stiftelsens beslut före avsedd vilovistelse.

Bidraget kan betalas ut i förskott direkt till vilohemmet mot uppvisande av beställningsbekräftelse från vilohemmet. Bidraget kan även betalas ut i efterskott till den sökande mot uppvisande av faktura från vilohemmet.

Utbetalat bidrag ska omgående återbetalas till stiftelsen till den del det inte utnyttjats.

Bidragstagarens redovisning
Bidragstagaren ska, efter avslutad beviljad vilovistelse, skicka styrelsen ett intyg eller faktura från det konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande där vistelsen skett.

Ansökan
Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökan sänds till: Ernst och Hilma Fredgas stiftelse, c/o Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping.

Upplysningar om stiftelsen och bidrag lämnas per telefon nr. 0730 490 150.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Ernst och Hilma Fredgas stiftelseExcel (excel, 13.6 kB)