Sök föreningsstöd för socialt inriktad verksamhet

Från och med 2018 kommer föreningar som tidigare sökt Föreningsbidrag för socialt inriktad verksamhet hos Socialkontoret i första hand söka det nya bidraget Verksamhetsbidrag - Demokrati och Inkludering hos kultur- och fritidskontoret.

För föreningar som söker verksamhetsbidrag för 2018 är sista ansökningsdatum detsamma som tidigare, det vill säga den 15 oktober 2017. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag avseende 2019 kommer vara i enlighet med de nya bidragsreglerna.

Översikt - Steg 4 av 4

4. Ansökan

Ansökan ska innehålla följande tre delar:

1. Beskrivning av uppgifter om:

 • mål och syfte med ansökan
  innehållet i aktiviteten
  målgrupp- omfattning (antal dagar/timmar)
  förväntat resultat
  begärt bidrag för att genomföra aktiviteten
  om föreningen har undertecknat värdegrundsöverenskommelsen

2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det senast förflutna räkenskapsåret. Av verksamhetsberättelsen ska framgå om föreningen tidigare erhållit kommunalt föreningsbidrag samt vad bidraget använts till.

3. Bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar bosatta eller skrivna i Norrköpings den 1 januari innevarande år, samt uppgift om storleken på föreningens medlemsavgift och annan finansiering.

Övrig information

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens omfattning, verksamhetsplan och -berättelse och hur väl verksamheten bidrar till syftet med bidragsområdet Demokrati och Inkludering.

Uppföljning och redovisning sker genom att kultur- och fritidskontoret kontrollerar upprättade stadgar, årsmöteshandlingar och verksamhet.”

Ansökan skickas till
Kultur-och fritidskontoret
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Ansökan skickas senast den 15 oktober. Beslut om stöd tas av kultur- och fritidsnämnden i samband med att internbudgeten beslutas om påföljande år. Detta sker vanligtvis i december varje år.

Frågor om föreningsstöd kan ställas till Tora von Eckardstein, telefon 011-15 24 10.

Kontakt