Samlingarna

Leksaksbil

I Stadsmuseets uppdrag ingår att förvalta och vårda de kulturhistoriska samlingarna. Det rör sig om flera hundra tusen objekt av allehanda slag- föremål, maskiner, fotografier, filmer , arkivmaterial och ljudupptagningar. Tillsammans utgör dessa samlingar en viktig del av Norrköpings historiska kulturarv.

En del av samlingarna finns utställda i våra utställningar, främst i de stadshistoriska basutställningarna. Den stora merparten återfinns dock i Stadsmuseets föremålsarkiv, ett säkerhets- och klimatanpassat magasin där förutsättningarna är så gynnsamma som möjligt för att föremålen ska bevaras åt eftervärlden. Samlingarna är viktiga för kommande generationer eftersom det rör sig om materiella lämningar som utgör ett kollektivt minne som berättar om vår gemensamma historia.

Filmsamlingen

Stadsmuseet förvaltar en filmsamling bestående av äldre norrköpingsfilm. Innehållet i materialet är blandat och varierat. Det består av allt från filmer som Norrköpings kommun låtit producera för att marknadsföra kommunen till amatörfilmer som skildrar den egna vardagen. Många av filmerna i vår filmsamling har nyligen digitaliserats, ett arbete som utförts av Filmarkivet i Grängesberg. På så sätt har det varit möjligt att tillgängliggöra filmsamlingen till en bredare allmänhet, ett viktigt arbete då filmsamlingen är en unik källa till kunskap om och förståelse för det förflutna. Under de senaste åren har Norrköpings stadsmuseum använt filmmaterialet i utställningar, undervisning och publika filmvisningar. Vi har också producerat egna DVD-filmer med utgångspunkt från samlingen.

Har du frågor om filmsamlingen? Hör gärna av dig till
Bildarkivarie Pernilla Pusa tfn 011-15 26 33
Assistent film och foto Jens Holmbom tfn 072-566 98 10