Kälebo, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun

En visionsbild över en grå byggnad  med gräs och träd runt om kring och en gångväg framför.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för föreslagen exploatering avseende omkring 30 nya bostadstomter och utökad verksamhet för båtförvaring har föreslagits.

Området som ligger i anslutning till vägen Världens ände, söder om centrala Arkösund, består idag till stor del av skogsmark med kuperad terräng. Strandlinjen är till stor del svårtillgänglig, planförslaget innebär att områden längs vattnet avsätts för natur och görs allmänt tillgängliga.

 

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 6 december 2011, § 264, antagit del av detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun. Beslutet har vunnit laga kraft den 10 januari 2012.

Fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 undantogs vid beslut om antagande av Stadsplaneringsnämnden den 6 december 2011, § 264. Planarbetet för fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 pågår i 
del 2

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta detaljplanering.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 600.9 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
Bilaga till MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt