Vägmärken och trafikregler

Ansök om dispens

Dispens från lokal trafikföreskrift

Genom att ansöka om dispens från en lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera, parkera eller stanna där det är förbjudet enligt föreskrifterna.

Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Ansökan innehållande verksamhetsnamn, registreringsnummer och bilmärke på aktuellt fordon och en kortfattad motivering varför det finns ett behov av en dispens skickas till tekniska kontoret.

Ansökan skickas till bildispenser@norrkoping.se

Lokala trafikföreskrifter

Särskilda trafikregler, lokala trafikföreskrifter LTF, beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Dessa trafikregler tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning.

Inom Norrköpings kommun finns i dagsläget cirka 1 500 permanenta lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens webbplats


Grävtillstånd

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Norrköpings kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 4 veckor innan arbetet beräknas starta.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

 

Riktlinjer och kostnader vid grävning i Norrköpings KommunPDF (pdf, 109.5 kB)

Ansökan om Grävtillstånd i Norrköpings Kommun

 

Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i.

Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du behöva även andra typer av tillstånd som till exempel tillstånd för markupplåtelse, miljötillstånd eller en godkänd trafikanordningsplan.

 

Återställningsarbeten på kommunal mark

Här finns gällande prislista för dig som har utfört arbete på kommunens mark.

Prislista

PDF
(pdf, 169.5 kB)

TA-plan

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd (en trafikanordningsplan).

Ansökan ska ske senast 2 veckor innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan bifogas även en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

 

Ansökan om trafikanordningsplan i Norrköpings kommun 

Utmärkningen på platsen ska ske enligt Trafikverkets instruktioner.

Arbete på väg på Trafikverkets webbplats

Kontakt