Vånga

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Vånga, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från bland annat 50 till 30 km/tim.

Karta som visar hastighetsöversyn i Vånga.

Analys

Det tättbebyggda området Vånga består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator med bostadskaraktär. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum utom för Käslingevägen, Vångavägen och Skattegårdsvägen genom Vånga som bedömts som integrerat transportrum respektive transportrum.

Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då dessa inte är separerade från biltrafik. Undantaget är östra delen av Vångavägen och Käslingevägen som bedöms ha låg andel oskyddade trafikanter eftersom bebyggelse och målpunkter saknas längs vägen. De flesta gator är korta och området har inte någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Vångavägen är en genomgående huvudgata och trafikeras av busstrafik vilket ökar dess anspråk något. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom bostadsområdena i det tättbebyggda området, förutom Vångavägen, Käslingevägen, Skattegårdsvägen som föreslås få 40 km/tim och kortare sträckor med 60 km/tim i utkanterna av Vånga.

Kontakt