Torps villasamhälle

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i de tättbebyggda områdena Torps villasamhälle, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Torps villasamhälle.

Analys

Torps villasamhälle är en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den genomgående gatan i Torps villasamhälle har bedömts som ett integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Tvärgatorna är korta och har inte någon genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Dock har huvudgatan genom området ett högre hastighetsanspråk eftersom genomfartstrafik förekommer. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom det tättbebyggda området förutom längs huvudgatan som föreslås få 40 km/tim.

I Torps villasamhälle föreslås att omfattningen av det tättbebyggda området minskas för att bättre anpassas till bebyggelsen. Inga övriga åtgärder bedöms behöva genomföras för att anpassa trafikmiljön till den nya hastighetsgränsen. En utmärkning av entréerna till områdena skulle kunna förbättra känslan att man ankommer områden med annan trafikmiljö.

Kontakt