Svarvaretorpet-Svärdstorp och Björkhaga-Sandviken

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i de tättbebyggda områdena Svarvaretorpet-Svärdstorp och Björkhaga-Sandviken efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Svarvaretorpet-Svärdstorp och Björkhaga-Sandviken.

Analys

De tättbebyggda områdena Svarvaretorpet-Svärdstorp, Björkhaga-Sandviken består vardera av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshusområde och landsbygdsmiljö. Livsrummen har till största delen bedömts som integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är glesare än i de typiska bostadsområdena. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och inget av områdena har någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. De tättbebyggda områdena minskas ner för att anpassas till bebyggelsens utbredning.

Kontakt