Svärtinge

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Svärtinge, efter inventering och analys enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom de tättbebyggda områdena. Några sträckor föreslås till 60 km/tim.

Karta som visar hastighetsöversyn i Svärtinge.

Karaktär

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna som har kontinuerlig bebyggelse längs med gatan. Några gator bedöms ha integrerat transportrum till exempel Kraftvägen, Gamla Landsvägen och delar av Finspångsvägen. Bebyggelsen norr om Finspångsvägen bedöms vara av glesare karaktär än traditionella bostadsområden. Delar av Finspångsvägen har bedömts vara transportrum med karaktär av landsväg.

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

I princip hela gatunätet inom Svärtinge har bedömts ha oskyddade trafikanter som dimensionerande trafiksituation. Undantag är de yttre delarna av Finspångsvägen där färre oskyddade trafikanter bedöms röra sig och dessa sträckor fått fasta hinder eller korsningspunkter som dimensionerande. Längs vissa delar av Finspångsvägen finns gång- och cykelväg utbyggd. Även i bostadsområdet norr om Finspångsvägen bedöms en lägre andel oskyddade trafikanter röra sig i gaturummet i och med den glesare bebyggelsen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom Finspångsvägen som ingår i huvudvägnätet och trafikeras av regionbusstrafik. I viss mån har även Kraftvägen ett högre tillgänglighetsanspråk eftersom busstrafik som trafikerar sträckan.

Analys

Vid analysen optimeras många gator till 30 km/tim där gång- och cykeltrafik förekommer och inga högre anspråk på tillgänglighet finns. Busstrafik och vägens livsrum gör att Gamla Landsvägen, Kraftvägen och Övre vägen får 40 km/tim. Norra delen av Svärtinge är så pass glest att 40 km/tim kan föreslås på samtliga lokalgator för att kunna skapa högre efterlevnad och ett sammanhängande område med likartad skyltning. Flera alternativa lösningar föreligger och dessa bör samrådas med väghållaren (vägföreningen). Ett alternativ är att reglera hela området i 30 km/tim förutom Gamla Landsvägen, Kraftvägen och Övre vägen som får 40 km/tim. Det är också möjligt att reglera hela Svärtinge till 30 km/tim men det måste ställas i relation till att efterlevanden hos biltrafikanter riskerar bli låg och hastighetsvalet inte fullt ut avspeglar vägmiljön längs Gamla Landsvägen, Kraftvägen och Övre vägen.

Finspångsvägen får blandat 40 och 60 km/tim beroende på tätheten med anslutningar och omfattningen av gång- och cykeltrafikanter.

Kvalitetsavvikelser

I tätorten finns tre övriga inventerade platser där trafiksäkerheten innebär en högre risk för trafikanter. En av punkterna finns längs Finspångsvägen öster om anslutningen med Bonäsvägen och två andra utgörs av busshållplatser. Längs sträckan föreslås hastigheten höjas från 50 till 60 km/tim och åtgärder längs sträckan bör ses över innan en höjning genomförs.

Kontakt