Strömsfors

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Strömsfors, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Strömsfors.

Analys

Strömsfors har en större bostadsbebyggelse och en del verksamheter. Livsrummen har bedömts som mjuktrafikrum då det är relativt avgränsade områden med likartad karaktär, dock har genomfartsgatan bedömts som integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och endast huvudgatan har genomfartstrafik och därmed anspråk på högre hastighetsgräns. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på lokalgatorna inom områdena och 40 på huvudgatan söder om Sjöviksvägen.

Två nya delar av det tättbebyggda området skapas, en söder om Sjöviksvägen och ett öster om Nyköpingsvägen. Delen öster om Sjöviksvägen är relativt glest bebyggd och har bostäder endast på ena sidan vägen vilket gör att föreslagna hastigheten blir 40 km/tim.

Kontakt