Storkärret

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Storkärret, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Storkärret.

Analys

Storkärret består vardera av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gatorna bedömts som gång- och cykeltrafik. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt